Hvad er depression?

Depression er en tilstand karakteriseret ved triste tanker, glædesløshed, tomhed, tab af interesser og lavt selvværd. Under en depression har man ofte problemer med at sove og med at koncentrere sig, og man har som regel svært ved at tro, at man nogensinde får det bedre.

En depression kan opstå som følge af livets belastende omstændigheder, der alle har det til fælles, at de stresser kroppen og påvirker den måde, man tænker om verden, sig selv og andre.

Når man over en lang periode har følt sig trist og glædesløs, vil der efterhånden ske ændringer i kroppens måde at reagere på, og i måden man ser verden på. Man kommer til at opleve omgivelserne gennem et filter med vægt på de negative aspekter af de situationer vi befinder os i, og vi ser dermed unuanceret og ensidigt på situationerne.

Når først man er begyndt at se verden på denne måde, begynder man ofte at ændre sine handlemønstre. Man indretter sig efter det tankerne fortæller. Måske begynder man at undgå sociale begivenheder, fordi man tænker, at andre vil synes, man er kedelig eller dum. Man holder op med at kontakte sine venner, fordi man tror, at de ikke længere er interesserede. På denne måde startes en ond cirkel, hvor tanker og handlinger bekræfter hinanden.

Det anslås at mere end 20% af befolkningen én gang i livet rammes af alvorlig depression. Dobbelt så mange kvinder som mænd får en depression.

Hvordan arbejdes med depression?

Gennem kognitiv terapi forsøger vi at ændre de negative tanker og de uhensigtsmæssige handlemønstre. Vi fokuserer på at identificere og ændre de tankemønstre, der skaber og vedligeholder depressionen. Ligeledes er der fokus på at ændre leveregler og hverdagsrutiner.

Under en depression har man ofte svært ved at finde glæde i de aktiviteter, der oprindeligt var lystbetonede, ligesom man har svært ved at føre dem ud i livet. I arbejdet med depressionen vil man sammen med psykologen skabe overblik over aktiviteter, der kan bryde den depressive spiral og i fællesskab omsætte denne viden til praksis. Ofte vil det være relevant at undersøge hvilke oprindelige udløsende begivenheder, der enten har dannet grobund for uhensigtsmæssige leveregler, eller har udløst depressionen.

Sidst i forløbet arbejdes der med tilbagefaldsforebyggelse med fokus på fremtidig stress og sårbarhedshåndtering.

Hvad er målet?

Målet er at støtte den enkelte til at leve et liv med større glæde, og med frihed til at leve det liv, man ønsker sig. I første omgang fokuseres der på at bryde depressionsspiralens negative, automatiserede tanke- og handlemønstre. På sigt er målet at kunne leve og overleve de forhindringer og kriser, der opstår på vejen gennem livet, uden at depressionen vender tilbage.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar